Badania

Obraz2

„ŚWIATY SPOŁECZNE BIAŁOWIEŻY-DIAGNOZA KAPITAŁU KULTUROWEGO”

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Głównym celem projektu była diagnoza kapitału kulturowego mieszkańców gminy Białowieża, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjalnego wpływu na kształtowanie kapitału społecznego i ekonomicznego społeczności lokalnej. Przedmiotem naszego badania były praktyki kulturowe mieszkańców, poziom, warunki i sposoby uczestniczenia w kulturze przedstawicieli różnych grup społecznych, ich potencjał kreatywny, a także inicjatywy lokalnych instytucji kultury (formalnych i nieformalnych), w tym w szczególności Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia – naszego partnera.

Badanie przebiegało w trzech podstawowych wymiarach:

  • Diagnostycznym: stworzenie diagnozy kapitału kulturowego mieszkańców gminy Białowieża oraz jego charakterystyka, uwzględniająca różnorodność praktyk kulturowych różnych grup społecznych. W tym szczególnie: (1) opisanie warunków uczestnictwa lub braku uczestnictwa w kulturze; opisanie sposobów społecznej dystrybucji kapitału kulturowego (m.in: kanały komunikacyjne, transmisja wartości i wizji świata) pomiędzy różnymi grupami zróżnicowanymi kulturowo; (2) charakterystyka praktyk kulturowych mieszkańców gminy, w tym osób zaangażowanych w edukację kulturalną (formalną lub nieformalną) oraz opis działań instytucji kultury, w tym zespołu Fundacji (w perspektywie procesu wytwarzania wspólnej przestrzeni do działania dla różnych podmiotów, a w konsekwencji wzmacniania kapitału kulturowego w miejscowości oraz potencjalnie jego transformacji w inne kapitały).
  • Eksploracyjnym: analiza różnego typu kapitałów kulturowych, ich wzajemnych relacji i zależności oraz warunków transformacji; weryfikacja hipotezy o możliwości rozwoju kapitału ekonomicznego i społecznego miejscowości poprzez intensywną pracę nad zwiększeniem kapitału kreatywnego (rozumianego przez nas jako połączenie kapitału kulturowego i symbolicznego) czy szerzej – potencjału kreatywnego społeczności.
  • Aplikacyjnym: dostarczenie partnerom projektu (Fundacja, Urząd Gminy Białowieża) analizy czynników sprzyjających lub blokujących ich działania, mające na celu rozwój kapitału kulturowego mieszkańców gminy i jego transformacji w kapitał społeczny i ekonomiczny; opis wdrażanych przez nich (i przez inne podmioty) strategii animacyjnych z zakresu szeroko pojętej edukacji kulturalnej; wsparcie kluczowych działań animacyjnych przełamujących zdiagnozowane blokady przez wykorzystanie w badaniu elementów action research (udział w spotkaniach z mieszkańcami, upowszechnianie wiedzy na temat zasobów kulturowych Białowieży, udział w działaniach animacyjnych z grupami o różnym kapitale kulturowym).

Czas trwania projektu: 2 kwietnia 2012 – 31 grudnia 2012

Więcej o projekcie tutaj
Raport z badań opublikujemy wkrótce online